تیم ما

مدیر عامل
QC و سرپرست خط
مدیریت داخلی
مهندس ناظر و امور فنی
کارشناس مالی
مسئول امور نقلیه و تدارکات