تیم ما

مدیر عامل
QC و سرپرست خط
مدیریت داخلی
مسئول امور نقلیه و تدارکات