خدمات ما

خدمات ما

برای طراحی سوله نکاتی حائز اهمیت است اطلاعات سوله که شامل :1- پوشش های بکار رفته در
در مرحله ساخت، اسکلت سوله اعم از جوشی و یا پیچ و مهره ای بر اساس نقشه
با داشتن تهویه مناسب با استفاده از رنگ مرغوب و استاندارد و دستگاه های رنگ کاری اتوماتیک
با توجه به اینکه برای تعیین قیمت نهایی سوله نو نرخ روزانه فولاد و مواد اولیه سازه