نویسنده: سینا سوله ایران

جوشکاری

علاوه بر دستگاه جوش الکترود که به آن دستگاه جوش برق نیز گفته میشود نوعی دستگاه وجود

سوله چیست

به سازه های فلزی با سقف شیبدار که برحسب محاسبات فنی خاص به اشکال مختلف تولید می