وبلاگ به همراه نوار کناری

1- ستون ها (Column ) که اصلی ترین عضو سوله در تحمل بار، برف ،

۱- سوله دو طرف شیب که به صورت 8 و در تعداد دهانه هایمورد نیاز

به سازه های فلزی با سقف شیبدار که برحسب محاسبات فنی خاص به اشکال مختلف

1- متریال مرغوب که شامل ورق، پروفیل، خرد، آبدو، رنگ ، پیچ و مهره می